HIẾN PHÁP 2013

  1. CÁC NHÂN SĨ TRÍ THỨC, ĐẠI DIỆN CHO 72 NGƯỜI KHỞI XƯỚNG BẢN KIẾN NGHỊ VỀ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 2013, TRAO BẢN KIẾN NGHỊ CHO QUỐC HỘI

2. Tọa đàm “Góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992”, Viện PLD, VUSTA (17/3/2013)

3. TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu về Sửa đổi Hiến pháp!