VIỆT-TRUNG

(Đang cập nhật, chỉnh sửa …)

ĐÔI LỜI: …

1. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng 05-10-1964

2. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Hồ Chí Minh 01-03-1965

3. Thảo luận giữa Lưu Thiếu Kỳ và Lê Duẩn 08-04-1965

4. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thị Bình 16-05-1965

5. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh 16-05-1965

6. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình và Hồ Chí Minh 17-05-1965

7. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Hoàng Văn Hoan 16-07-1965

8. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 09-10-1965

9. Mao Trạch Đông nói chuyện với đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 20-10-1965

10. Thảo luận giữa Trần Nghị và Nguyễn Duy Trinh 17-12-1965

11. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị và Nguyễn Duy Trinh 18-12-1965

12. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Trần Nghị 19-12-1965

13. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Duẩn 23-03-1966

14. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Khang Sinh, Lê Duẩn và Nguyễn Duy Trinh 13-04-1966

15. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Văn Đồng và Hoàng Tùng 23-08-1966

16. Ba cuộc thảo luận giữa Chu Ân Lai, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp 07-04-1967

17. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 10-04-1967

18. Thảo luận giữa Chu Ân Lai với Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp 10-04-1967

19. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 10-04-1967

20. Thảo luận giữa phái đoàn Trung Quốc và Việt Nam 11-04 -1967

21. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông, Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp 11-04-1967

22. Chu Ân Lai nói chuyện với Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp 11-04-1967

23. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp 12-04-1967

24. Thảo luận giữa Kiều Quán Hoa, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Loan 13-05-1967

25. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Hồ Chí Minh 07-02-1968

26. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 13-04-1968

27. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 17-04-1968

28. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 19-04-1968

29. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Khang Sinh và Phạm Văn Đồng 29-04-1968

30. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Trần Nghị và Xuân Thủy 07-05-1968

31. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Hùng 19-06-1968

32. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Hùng 29-06-1968

33. Thảo luận giữa Trần Nghị và Lê Đức Thọ 17-10-1968

34. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Phạm Văn Đồng 17-11-1968

35. Chu Ân Lai, Khang Sinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Thái và Phạm Hùng nói chuyện với phái đoàn Trung ương Cục miền Nam 20-04-1969

36. Thảo luận giữa Lý Tiên Niệm và Lê Đức Thọ 29-04-1969

37. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 21-03-1970

38. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Hoàng thân Sihanouk – Tháng 3-4/1970

39. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Lê Duẩn 11-05-1970

40. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Nguyễn Thị Bình 17-06-1970

41. Thảo luận giữa của Mao Trạch Đông và Kaysone Phomvihane 07-07-1970

42. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Trịnh Đình Thảo 23-07-1970

43. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 17-09-1970

44. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 19-09-1970

45. Thảo luận giữa Vương Ấu Bình, Đại sứ Trung Quốc và Phạm Văn Đồng 20-09-1970

46. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Duẩn

47. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng 03-07-1971

48. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Duẩn 13-07-1971

49. Thảo luận giữa Lê Đức Thọ và Ieng Sary 07-09-1971

50. Chu Ân Lai nói chuyện với Xuân Thủy 07-07-1972

51. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Đức Thọ 12-07-1972

52. Cuộc họp Lê Đức Thọ – Kissinger lần thứ mười bốn 19-07-1972

53. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Nguyễn Tiến (1) 04-12-1972

54. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Nguyễn Thị Bình 29-12-1972

55. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Trường Chinh 31-12-1972

56. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Đức Thọ 03-01-1973

57. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Hoàng thân Sihanouk 24-01-1973

58. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Pen Nouth 02-02-1973

59. Thảo luận giữa Mao Trạch Đông và Lê Đức Thọ 02-02-1973

60. Thảo luận giữa Chu Ân Lai, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Lê Thanh Nghị 05-06-1973

61. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Phạm Văn Đồng 16-08-1973

62. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Thanh Nghị 08-10-1973

63. Thảo luận giữa Chu Ân Lai và Lê Thanh Nghị 03-08-1974