TUYÊN NGÔN

PHÁ VÒNG NÔ LỆ

Cách nay ngót trăm năm, chí sĩ Phan Châu Trinh từng dạy rằng nếu không nâng cao dân trí thì mãi mãi dân ta không thể thoát khỏi vòng nô lệ.

Nhưng không biết cái nghĩa “nô lệ” mà cụ nói có nhiều hàm ý, hay chỉ là ách nô lệ ngoại bang ?

Vì ngay cả sau khi thoát ách nô lệ ngoại bang, dễ ngỡ mình là nhất thiên hạ mà không biết là bị tụt lại sau ghê gớm, rồi coi rẻ học hỏi, không biết an dân … thành ra ngu dốt, nhiều tính xấu trói chặt mình – sẽ trở thành nô lệ chính mình.

Từ nô lệ chính mình mà dễ sinh xâu xé cả đồng bào, người u tối yếu ớt bị kẻ gian manh quyền thế áp bức – thành ra nô lệ cường quyền.

Vậy là có độc lập mà chẳng có tự do bởi hai cái ách nô lệ đó; để rồi cả dân tộc yếu đi là lúc ngoại bang nhòm ngó nhảy vào, ta lại dễ thành nô lệ ngoại bang. Và cứ thế …

Đó chính là cả cái “vòng” nô lệ – như cái “chu trình”, cái vòng vinh-nhục của lịch sử bi hùng, khi anh dũng thắng ngoại xâm, khi lầm than trong tối tăm lạc hậu. Thử nhìn lại lịch sử nhiều triều đại và nhìn vào hiện tại ?

Tất cả các bài báo trong blog này muốn nói tới điều đó, cũng là chút đóng góp nho nhỏ, để cùng với hơn 80 triệu dân Việt chúng ta “Phá vòng nô lệ”.

Ba Sàm, 9/9/2007